Duško Kovač, pedagog

Pedagozi su stručnjaci koji se bave odgojem. Rad pedagoga u školi možemo podijeliti na više područja:

  • planiranje i programiranje,
  • rad s učenicima,
  • rad s učiteljima te rad s roditeljima.

 Planiranje i programiranje uključuje planiranje vlastita stručnog usavršavanja i stručnog usavršavanja učitelja, sudjelovanje u izradbi godišnjeg plana i programa škole te planiranje rada i sudjelovanje u radu učiteljskog vijeća. U ovim djelatnostima pedagog surađuje s ravnateljicom škole i ostalim stručnim suradnicima.  Zadatak je pedagoga i izradba plana kulturne i javne djelatnosti škole te sređivanje pedagoške dokumentacije.
Pedagog organizira i provodi ispitivanje zrelosti za upis u prvi razred, organizira učeničke radionice i dodatnu nastavu, organizira edukativna i odgojna predavanja za učenike, a neka sam i održi. Pedagozi provode dio profesionalnog informiranja, daje informacije o programima srednjih škola (pedagozi osnovnih škola), odnosno programima fakulteta (pedagozi u srednjim školama). U stručnom timu provode programe za djecu s teškoćama u razvoju i provode programe za darovitu djecu.

Pedagozi u radu s učiteljima provjeravaju realizaciju rada učitelja: nazočnost na nastavi, realizaciju planova i programa,…također analiziraju rezultate škole na područjima uspjeha, vladanja, popravnih ispita i sl.

Josipa Vidović, mag.defektologije

 

Poslovi i zadatci defektologa – stručnog suradnika odvijaju se u stalnoj interakciji i suradnji s učiteljima, ravnateljem, stručnim suradnicima, roditeljima i ostalim stručnim službama te kroz neposredan rad s učenicima.

Neposredni rad s učenicima s poteškoćama u razvoju ostvaruje se kroz otkrivanje, dijagnosticiranje. Uz individualni rad koji se organizira prema potrebama učenika, neposredan rad ostvaruje se i kroz savjetodavnu pomoć učenicima kojima je ona potrebna obzirom na njihove psihosocijalne i socio-ekonomske poteškoće.

U suradnji s učiteljima defektolog određuje primjerene nastavne oblike i metode rada obzirom na odgojno-obrazovne potrebe učenika, pomaže u izradi individualiziranih odgojno-obrazovnih programa, djeluje na motivaciju u učenju učenika, radi na poticanju kvalitetnijeg odnosa učenik-učitelj- roditelj.

U radu s roditeljima naglasak je na upoznavanju roditelja sa psihofizičkim stanjem djeteta na temelju analize medicinske i stručne dokumentacije, savjetodavnom radu, podršci u organiziranju radnog i slobodnog vremena djeteta, pružanju stručnih savjeta i naputaka za rad kod kuće te ublažavanju i otklanjanju teškoća. Stručni suradnik usmjerava i pomaže kod odabira i upisa u srednju školu .

Školski defektolog redovito surađuje s Centrom za socijalni rad, Povjerenstvom za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, Centrom za mentalno zdravlje,….

Marijana Perković, prof.logoped

Logoped je stručnjak edukacijsko rehabilitacijskog profila koji radi na otklanjanu poteškoća govorno glasovne komunikacije te poteškoća čitanja i pisanja. Logoped se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnosticiranjem i terapijskim radom.

Najveći dio svog radnog vremena u školi logoped provodi u individualnom terapijskom radu s učenicima matične i područnih škola. Logoped radi na otkrivanju, ublažavanju ili otklanjanju poteškoća govorno-glasovno-jezične komunikacije, čitanja, pisanja i učenja te na rehabilitaciji slušanja i govora kod djece s oštećenjem sluha. Radi i s učenicima koji imaju poteškoće u učenju i praćenju nastavnog gradiva te prati rad i napredak učenika koji se školuju prema Rješenju o primjerenom obliku školovanja.

Logoped upoznaje roditelje s vrstom i stupnjem teškoća te značajkama psihofizičkog stanja učenika i potrebitostima terapije. Informira ih o postupku utvrđivanja psihofizičkog statusa i primjerenog oblika školovanja. Osposobljava roditelje za sudjelovanje u specifičnim potrebama učenika.

Logoped pruža podršku učiteljima u svrhu unapređenja odgojno – obrazovnog procesa, u izradi individualnih odgojno-obrazovnih programa, a osobito u stvaranju boljih inkluzivnih uvjeta i razvoju inkluzivne kulture, radi poboljšanja kvalitete školovanja učenika s posebnim obrazovnim potrebama.

Logoped surađuje s članovima stručnog tima škole te s drugim stručnjacima izvan škole, radi otkrivanja, procjene i praćenja učenika s teškoćama i testiranja djece za upis u prvi razred.